Privacy

Enver mag niet zonder jouw toestemming vertrouwelijke informatie over jou uitwisselen met andere mensen of organisaties. Alleen direct betrokken medewerkers mogen je gegevens inzien. Dat is zo geregeld in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonlijke informatie
Om je goed te kunnen helpen verzamelt en bewaart jouw hulpverlener bij Enver je persoonlijke gegevens in een dossier. Dit dossier wordt bewaard in een digitaal systeem van Enver. In jouw dossier staan o.a. je naam, adres en je geboortedatum, maar er staan bijvoorbeeld ook verslagen van gesprekken en het plan van aanpak in. Jouw behandelaar gaat heel zorgvuldig met deze informatie om. Enver heeft richtlijnen opgesteld rond de privacy van jouw gegevens die gebaseerd zijn op de wettelijke geldende regels.

Dossier
Alleen professionals die bij jou betrokken zijn, mogen in je dossier kijken. Verder kan niemand bij jouw informatie zonder jouw schriftelijke toestemming. Een uitzondering daarop geldt voor de Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), als daar reden voor is.
We gaan bij Enver uit van de volgende uitgangspunten: je mag je eigen dossier inzien. Als je tussen de 12 en de 16 jaar bent is het bespreekbaar dat je weigert je ouders/verzorgers toestemming te geven in jouw dossier te lezen. Als je 16 jaar of ouder bent moet jij toestemming geven of je ouders in je dossier mogen lezen.
Overigens is het ook zo dat als je toestemming hebt gegeven, je die ook weer kunt intrekken.

De gemeente kan alleen bij noodzakelijke gegevens, zoals je naam, adres en de eventuele specialistische zorgaanvraag.

Hoe kun je een dossier (laten) aanpassen? 
Wil je iets aanpassen in je dossier? Bespreek dat dan met je hulpverlener binnen Enver.

Hoe lang blijft je dossier bewaard? 
De wet bepaalt dat wij een dossier na het hulptraject vijftien jaar bewaren of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is.

Je dossier bekijken
Als je jouw dossier wil bekijken of daarvan een kopie wil hebben, kun je dat vragen aan je hulpverlener.

Uitzonderingen
We maken alleen uitzonderingen als we wettelijk worden verplicht, of wanneer we een ernstige situatie of gevaar voor jou, of je omgeving, kunnen voorkomen. Als we zo’n uitzondering maken, laat de hulpverlener dat aan je weten.

SISA of Verwijsindex
Om jou optimaal te kunnen helpen en goed te kunnen samenwerken met andere instanties (en niet langs elkaar te werken) signaleert Enver in SISA of de Verwijsindex. Dat betekent dat in een van deze twee systemen staat dat Enver jou ondersteuning biedt. Als een andere instantie ook aangeeft dat zij betrokken is bij hulpverlening aan jou, kunnen de twee instanties contact met elkaar opnemen om in de hulp rond jou of jouw gezin goed samen te werken. In deze systemen staat overigens niet waarom je hulp krijgt. Alleen je naam, geboortedatum en het feit dat je hulp krijgt staat vermeld.

Cameratoezicht en (geluids)opnamen
Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en eigendommen is er op een aantal van onze locaties cameratoezicht. We houden ons daarbij aan het wettelijk kader van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent o.a. dat het cameratoezicht altijd duidelijk is aangegeven, en dat wij niet filmen in privévertrekken of spreekkamers. Gemaakte beeldopnamen worden alleen als er een directe aanleiding voor is aan derden, bijvoorbeeld de politie, gegeven.

Opnemen van gesprekken
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen geluids- en/of beeldopnamen van gesprekken te maken. Dit is bij wet verboden en geldt voor zowel medewerkers als cliënten.

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl